Construction Cell

Photo Name Designation Tel. No.

Sandeep Kant Sharma
Email:xen@nith.ac.in


Executive Engineer 254250

Sanjeev K Vasishta
Email:sanjeev.vasishta1@gmail.com


AE(Electrical) 254288

Rajesh Sharma
Email:srajesh@nith.ac.in


AE(Telephone) 254454

Daleep Dhiman
Email:


HDM 254251

Desh Raj
Email:


AAE (Civil) 254278

Ashwani Puri
Email:


AAE(Electrical) 254276

Partap Thakur
Email:


AAE Electrical 254278

Sunil Dutt
Email:


JE 254278

Ashwani Kumar
Email:


254283

Dev Raj
Email:


254281

Ganjender
Email:


254297

Kalyan
Email:


254281

Parkash
Email:


254278

Pren Lal
Email:


254283

Roshan Lal
Email:


254297

Roshan Lal
Email:


254297

Rajanser
Email:


254278

Rakesh Kumar
Email:


254278

Vidya Sagar
Email:


254283

Amar Nath
Email:


254266